Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Aktualności » Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Klubu Inteligencji Katolickiej

We Wrocławiu za rok sprawozdawczy 2019.

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej posiadający status Organizacji Pożytku Publicznego zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu na 12.09.2020 r., które odbędzie się w Sali nr 5 przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu .

Pierwszy termin godz. 13:00

Drugi termin godz.13:15 / w przypadku braku kworum/

PRZED ROZPOCZĘCIEM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. W KOŚCIELE ŚŚ PIOTRA I PAWŁA O GODZ. 12:00 PRZY ULICY KATEDRALNEJ 4

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KIK

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Klubu.

2. Sprawdzenie obecności i kworum.

3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.

7. Przedstawienie przez Zarząd KIK sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019r obejmującego:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę - 30 563,47 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019 r., który wykazuje stratę w wysokości - 20 061,27 zł,

- wprowadzenie, informację i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 r.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.

11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019r

obejmującego:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę - 30 563,47 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od o1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje stratę w wysokości - 20 061,27zł,

- wprowadzenie, informację i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019r.

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu.

13. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej KIK.

14. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIK.

15. Przedstawienie planu pracy i preliminarza budżetu KIK na 2020 r.

16. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu pracy i preliminarza budżetu KIK na 2020 r.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków KIK i zakończenie modlitwą.

 

w imieniu Zarządu Klubu

przewodniczący Wojciech Siciński