Cele i zadania

Zgodnie ze Statutem Klubu Inteligencji Katolickiej (2014.02.15):

§4. Celem Klubu jest kształtowanie osobowości i wychowanie człowieka świadomego swychobowiązków indywidualnych i społecznych, opierające się na nauce Kościoła katolickiego obejmujące sferę zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako działalności wyłącznej, rozumianej zgodnie z art. 20 pkt 2 cytowanej ustawy …

§5. Powyższe cele Klub realizuje w szczególności przez:
a)  działalność odpłatną pożytku publicznego (pokrycie kosztów działalności – bez generowania zysków) … 
b)  działalność nieodpłatną pożytku publicznego …  

§6. Działalność Klubu odbywa się:
a)  poprzez spotkania i imprezy ogólne,
b)  w sekcjach oraz zespołach problemowych i zadaniowych …